I dokumentarkivet hittar du den senaste versionen av lite mer statiska dokument, sådant du kan återkomma till och använda fler gånger.

Om dokumentet inte är klickbart, håller vi på att uppdatera det.

Om du vill spara en egen kopia av ett dokument, så högerklicka och välj "Spara länk som...".

Allt är sorterat i alfabetisk ordning och du kan söka efter innehåll via kommandot Ctrl + F.

 

Anställning och avslut

Våra rutiner – allt praktiskt vi inte vill glömma

Bedömningsstöd F - 3

Hur vi kartlägger och bedömer elevernas utveckling på lågstadiet

Begränsningsperioder lärare

En översikt av lärarnas utlagda tid i fyra perioder över läsåret

Biblioteket biblioteksplan | terminens schema

Allt du behöver veta om vårt skolbibliotek

Elevhälsan verksamhetsbeskrivning kortversion | verksamhetsbeskrivning hela planen

Hur elevhälsan arbetar på vår skola

Decemberrutiner

Hur vi brukar göra med Lucia, julbord och avslutningen…

Digital blueprint

En översikt över hela vår digitala arbetsmiljö

Elevdatorer som går sönder: Skolans rutin | information till vårdnadshavare | blankett att fylla i

Så här hanterar vi elevdatorer som går sönder eller försvinner

Framtidssamtal

Studiehandledning för framtidssamtal i mindre grupper för elever i årskurs 7

Hot och våld – riskhantering

Hur vi på ett systematiskt sätt försöker minimera riskerna för hot och våld på skolan

Infobunten elevuppgifter (bara för förskoleklasseleverna) | samtycke | datorkontrakt | datorinformation | skåpkontrakt | resa på egen hand | specialkost (bara till de som behöver)

Papper vi delar ut till vårdnadshavarna I början av varje nytt läsår

Interntelefonlista

Kortnummer till centrala funktioner och personer på skolan

Introduktionsplan

Hur vi tar hand om dig som är ny på skolan

Kalendarium VT20 | HT20 | VT21

Saker som händer under terminen som alla behöver känna till

Kamerabevakning

Våra rutiner och riktlinjer runt de bevakningskameror vi har på skolan

Klasskonferenser

En mall för att få en överblick av eleverna och rutiner runt själva konferensen

Kris- och handlingsplan

Att få hjälp av i ett riktigt nödläge

Ledningsgruppens ansvarsområden

Vem har hand om vad i ledningsgruppen

Logopedåtergivning

Våra egna rutiner när vi går igenom med vårdnadshavarna

Lönekriterier lärare

Vårt första utkast till förtydligande av Stadens kriterier

Modersmål

Rutiner för anmälan av elever

Organisationsskiss

Översikt med chefer och arbetslag

Personalhandbok

Det mesta du behöver veta som anställd på Årstaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling hela planen | kortversion

Hur vi arbetar för tryggt och tillåtande klimat på skolan

Rektorsdelegation

De uppdrag som Kalle lämnat vidare till andra på skolan

Resultatanalyser personlig analys | mina åtgärder | gruppens analys | mall för sammanställning

De Excelfiler vi använder för att samla in alla analyser (så att vi sedan kan sortera och filtrera dem)

Skapande skola anmälan av aktivitet

En blankett för att söka medel för

Skolblad LÅ17/18 | LÅ18/19

Våra sammanfattade resultat för varje läsår

Skolnärvaroplan

Hur vi arbetar för att följa upp och öka elevernas närvaro

Sommarbemanning

Vem är tillförordnad rektor respektive ansvarig vaktmästare under sommaren

Sommarplan

Allt det praktiska vi behöver ordna inför nästa läsår

SVG-rutiner

Årshjul och andra rutiner runt arbetet i Samverkansgruppen

Terminsstart checklista

Saker du behöver göra när du börjar ett nytt läsår

Timplan Årstaskolan

Hur mycket tid läser eleverna olika ämnen varje årskurs

Trygghetsgruppen

En presentation av hur gruppen arbetar

Uppdragsbeskrivningar Enhetsledare | Elevassistent

Beskrivningar av uppdragen för olika roller på skolan

Uppställningsplaner Årsta torg | Årstaviken

När vi behöver utrymma skolan till exempel vid ett brandlarm

Utvecklingssamtal F - 5

Processen och dokumentationen runt våra utvecklingssamtal för de yngre eleverna

Verksamhetsplan plan 2020 | arbetssätt 2020

Våra viktigaste utvecklingsområden

Vikariepärmen

Alla gemensamma underlag du behöver sätta in I din pärm till vikarierna

Ämnesansvariga

En översikt för det aktuella läsåret

Övergångar beskrivning | rutin F-1 | rutin 3-4 | rutin 6-7 | elevöversikt | klassöversikt

Beskrivningar, rutiner och stöddokument i elevernas övergångar mellan olika stadier