I dokumentarkivet hittar du den senaste versionen av lite mer statiska dokument, sådant du kan återkomma till och använda fler gånger.

Om dokumentet inte är klickbart, håller vi på att uppdatera det.

Om du vill spara en egen kopia av ett dokument, så högerklicka och välj "Spara länk som...".

Allt är sorterat i alfabetisk ordning och du kan söka efter innehåll via kommandot Ctrl + F.

 

Anställning och avslut

Våra rutiner – allt praktiskt vi inte vill glömma

Basmaterial inför nya läsåret

En inventeringsmall för vad som alltid ska finnas i klassrummet. Gäller även material för Årstalektionen.

Bedömningsstöd F - 3

Hur vi kartlägger och bedömer elevernas utveckling på lågstadiet

Begränsningsperioder lärare

En översikt av lärarnas utlagda tid i fyra perioder över läsåret

Biblioteket biblioteksplan | Legimus | biblioteksschema

Allt du behöver veta om vårt skolbibliotek och om tjänsten Legimus

Blanketter byte av språkval

Våra interna blanketter

Elevinformation vid överlämning

Det underlag avlämnande skola fyller i när en ny elev kommer till oss

 

Elevledighet

Policy kring ledighetsansökningar för elever

Elevhälsan verksamhetsbeskrivning kortversion | verksamhetsbeskrivning hela planen

Hur elevhälsan arbetar på vår skola

Elevstöd för kunskapsutveckling Elevstödsprocess för att säkerställa elevens kunskapsutveckling | Elevstödsprocessen – stödmaterial för kartläggning |  Checklista för elevs behov av förändringar i sin lärmiljö | Anmälan till rektor | Så här vill jag ha det i skolan – samtal kring anpassningar med bildstöd | Så här vill jag ha det på fritids – samtal kring anpassningar med bildstöd | Behovstriangel

Datum för inskrivning, utvärdering av extra anpassningar efter läsårshjul

Extra anpassningar - årscykel  | Extra anpassningar - skolplattformen

Våra rutiner för att ge olika typer av stöd till våra elever

DAB - Digital Adekvat Baskompetens

Vad olika yrkesgrupper på Årstaskolan behöver kunna inom olika digitala områden

Decemberrutiner

Hur vi brukar göra med lucia, julbord och avslutningen…

Digital blueprint

En översikt över hela vår digitala arbetsmiljö

Elevdatorer som går sönder: Skolans rutin | information till vårdnadshavare | blankett att fylla i

Så här hanterar vi elevdatorer som går sönder eller försvinner

Framtidssamtal

Studiehandledning för framtidssamtal i mindre grupper för elever i årskurs 7

Hot och våld – riskhantering

Hur vi på ett systematiskt sätt försöker minimera riskerna för hot och våld på skolan

Infobunten elevuppgifter (bara för förskoleklasseleverna) | samtycke | datorkontrakt | datorinformation | skåpkontrakt | resa på egen hand | länk till specialkostformulär (bara till de som behöver) | förväntansdokument

Papper och länkar vi delar ut till vårdnadshavarna I början av varje nytt läsår

Interntelefonlista

Kortnummer till centrala funktioner och personer på skolan

Kalendarium HT23  | VT24

Saker som händer under terminen som alla behöver känna till

Kamerabevakning

Våra rutiner och riktlinjer runt de bevakningskameror vi har på skolan

Klasskonferenser

En mall för att få en överblick av eleverna och rutiner runt själva konferensen

Kris- och handlingsplan

Att få hjälp av i ett riktigt nödläge och statens dokument Om krisen eller kriget kommer

Ledningsgruppens ansvarsområden

Vem har hand om vad i ledningsgruppen

Logopedåtergivning rutin för logopedåtergivning | resurser för läsning: Legimus och inläsningstjänst | Förformulerat mail till vårdnadshavare

Våra egna rutiner när vi går igenom med vårdnadshavarna

Löneöversyn: förtydligande lönekriterier lärare | lönekriterier kökschef  | lönekriterier köksansvarig | lönekriterier kock | lönekriterier köksbiträde | lönekriterier handläggare | lönekriterier elevassistent barnskötare fritidsledare lärarassistent | lönekriterier skolvaktmästare

Våra dokument i samband med löneöversynen.

Medarbetarsamtal underlag servicegruppen | underlag köket | Stadens exempelfrågor | medarbetarsamtal och löneöversyn under ett läsår

Underlag vi använder för att dokumentera vid samtalet

Modersmål

Rutiner för anmälan av elever

Mobiltelefon, omhändertagande rutin | dokumentation runt | brev 1 hem | brev 2 hem

Rutiner och formella dokument när vi behöver hand om en mobiltelefon för en elev

Nyanlända F-6

Våra rutiner för att de nyanlända ska få en så bra start som möjligt hos oss

Nyanställning och avslut Introduktionsplan | Checklista nyanställning | Checklista avslut | uppsägningsblankett | Presentation elevhälsan

Hur vi tar hand om de som börjar eller slutar på skolan

Organisationsskiss

Översikt med chefer och arbetslag

Pedagogisk lunch

Våra rutiner när man äter (eller inte äter) med eleverna under lunchen

Pedagogiska planeringar

Information kring hur vi gör på Årstaskolan  | Exempel på pedagogiska planeringar Årstaskolan

      Personalhandbok

Det mesta du behöver veta som anställd på Årstaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling | Lathund

Hur vi arbetar för tryggt och tillåtande klimat på skolan

Regler på Årstaskolan

Ordningsregler och regler på skolan

Rektorsdelegation

De uppdrag som rektorn delegerat vidare till andra på skolan. Tillägg till vidaredelegation från rektor.

Resultatanalyser personlig analys | gruppens analys | mall för sammanställning

De Excelfiler vi använder för att samla in alla analyser (så att vi sedan kan sortera och filtrera dem)

Riskbedömning och åtgärder

Här går det att läsa mer om potentiella risker och åtgärder på skolan

Screeningplan | Screeningprocess

Tidsplan för läsårets olika screening-aktiviteter samt översikt av screeingprocessen

 

Simning och bad med skolan

säkerhet i bad med barngrupp | bad i pedagogisk verksamhet | riktlinjer och rekommendationer i simundervisning

Checklistor på vad som är viktigt att tänka på vid badutflykter eller simundervisning           

Skapande skola anmälan av aktivitet

En blankett för att söka medel för

Skolblad LÅ17/18 | LÅ18/19 | LÅ19/20 | LÅ20/21 | LÅ21/22 | LÅ22/23

Våra sammanfattade resultat för varje läsår

Skolmåltiden riktlinjer Livsmedelsverket | riktlinjer Staden | rutiner matsäck | rutiner specialkost | länk till specialkostformulär | gästens väg | matsalsvärdar | selektiv kost | Trivsel i vår matsal

Det viktigaste du behöver veta som gäller vårt kök

      Skyddad identitet

        Skolledningen har information kring de elever som har skyddad identitet. Stockholms stads rutiner finna att läsa på intranätet.    

Smarta mål

Mall för att sätta upp aktiviteter som leder till att vi lättare når våra uppsatta mål.

Sommarbemanning

Vem är tillförordnad rektor respektive ansvarig vaktmästare under sommaren

Sommarplan

Allt det praktiska vi behöver ordna inför nästa läsår

Studie- och yrkesvägledning

Planen för Årstaskolans verksamhet

Studieroplan | insatsbank | mall insatsbank | ordningsregler | åtgärdstrappa

Stöd i vårt arbete ned att förbättra studieron på skolan

Svenska som andraspråk

Beslut om svenska som andraspråk | Rutinbeskrivning svenska som andraspråk

SVG-rutiner

Årshjul och andra rutiner runt arbetet i Samverkansgruppen

Terminsstart checklista

Saker du behöver göra när du börjar ett nytt läsår

Timplan Årstaskolan

Hur mycket tid läser eleverna olika ämnen varje årskurs

Trygghetsgruppen presentation för F-3 | presentation för 4-9 | Lathund

Så här arbetar trygghetsgruppen

Uppdragsbeskrivningar enhetsledare | elevassistent | förstelärare | klasslärare | mentor | skolkanslist | specialpedagog | speciallärare | SVA-lärare | individuell uppdragsbeskrivning utvecklingslärare mall

Beskrivningar av uppdragen för olika roller på skolan

Uppställningsplaner Årsta torg | Årstaviken

När vi behöver utrymma skolan till exempel vid ett brandlarm

Utvecklingssamtal F - 5

Processen och dokumentationen runt våra utvecklingssamtal för de yngre eleverna

Verksamhetsplan 2022 | arbetssätt 2022

Våra viktigaste utvecklingsområden

VFU-plan

Allt du behöver veta om verksamhetsförlagd undervisning på Årstaskolan

Vikariepärmen

Alla gemensamma underlag du behöver sätta in I din pärm till vikarierna

Årstalektionen rutiner | presentation | bildstöd | lärmiljö

Det som ska finnas i klassrummen för att stödja Årstalektionen (ledning och stimulans)

Ämnesansvariga och parallellgruppansvariga

En översikt för det aktuella läsåret

Övergångar beskrivning | rutin F-1 | rutin 3-4 | rutin 6-7 | elevöversikt | klassöversikt | infobrev VH åk 3 | särskilt överlämningsmöte

Beskrivningar, rutiner och stöddokument i elevernas övergångar mellan olika stadier